Çevrenin Korunmasına Yönelik Yapılan Denetimler

Hafriyat Döküm Alanlarının Denetimleri

İstanbul’da hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının denetim ve idari yaptırımı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, ilgili diğer kanunlar, yönetmelikler ve Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Yetki Devri Genelgesi hükümleri doğrultusunda belediyemizce yürütülmektedir.

Bu kapsamda Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı  faaliyetleri denetlemekte ve izinli depolama sahaları dışındaki yerlere dökülmesi önlenmektedir. Kaçak dökümleri önlemek için döküm yapılması muhtemel alanlarda yıl içerisinde 144.257 adet denetim yapılmış olup, izinli depolama sahaları dışındaki yerlere döküm yapan gerçek ve tüzel kişiler hakkında tespit tutanağı düzenlenerek 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre işlem yapılmakta ve idari para cezası uygulanmıştır.

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Denetim Faaliyetleri

Ölçü 2014 2015 2016 2017 2018
İdari Yaptırım Tutanağı Adet 142 409 369 444 536
İdari Para Cezası TL 303.491 1.009.610 828.890 990.415 821.258